mysql查询id,IN根据结果模糊问题
澳门银河官网
澳门银河官网
当前位置 : 澳门银河官网 > 澳门银河官网网址

mysql查询id,IN根据结果模糊问题

select id,title,content from myarticle where id IN219,220,222,225 and content like 明明 or title like 明明;

用 where id IN219,220,222,225,给我返回别的 267的文章
怎么让后面的like 根据 IN的结果做模糊?谢谢了

select id,title,content from myarticle where id IN219,220,222,225 
and 
content like 明明 or title like 明明;

and的优先级比or高,所以A and B or C实际是A and B or C,你要用括号来改变优先级A and B or C才行。

广告位

澳门银河官网